Կարգավորում

 

Ստորև նորկայացված են բոլոր օրենքները, կանոնակարգերը և ընթացակարգերը, որոնց միջոցով կարգավորվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի գործունեությունը:

 

Օրենքներ՝

 

1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

2. ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք

3. Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք

4. Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին ՀՀ օրենք

5. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի, կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին ՀՀ օրենք

6. Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք

 

Կանոնակարգեր՝

 

1. Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչյությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում  նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրացման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները (Կանոնակարհ 13)

 

2. Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները (Կանոնակարգ 14)

 

3.Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը (Կանոնակարգ 15)

 

4. Բանկերի, վարկային կազակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը (Կանոնակարգ 8/03)

 

5. Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ (Կանոնակարգ 8/04)

 

6. Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջնորը (Կանոնակարհ 8/05)

 

7. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գորող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգաթիվ 63-Ն որոշում

 

Ներքին իրավական ակտեր՝

 

1.ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի Կանոնադրության որոշում

2. ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի Կանոնադրություն

3. Գրացման վկայական

4. Գործունեության լիցենզիա

5. ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի Հաճախորդերի բողոք-պահանջների քննության կանոնակարգ

6. ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ աշխատակազմի էթիկայի և գործարար վարվելակերպի կանոններ

 

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում, իր կայքում հղում ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանապատվության, այնտեղ տեղադրված գովարզների համար:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում նաև այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման կնարավոր հետևանքների համար: 

 

Թարմացվել է 11.07.2016