ՓՄՁ աջակցության ֆոնդ ծրագիր

Հաճախորդ (գործունեությունը)

ՓՄՁ աջակցության Ֆոնդ ծրագրում ներառված համայնքներում գործունեություն իրակացնող իրավաբանական անձ կամ ԱՁ
(80% ոչ պետական մասնակցությամբ)

Նպատակ

շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռք բերում

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ժամկետ

առավելագույնը 36 ամիս

Տոկոսադրույք

10%

Ուշադրություն այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից

Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար

3 000-ական ՀՀ դրամ, վարկառուի, յուրաքանչյուր երաշխավորողի և գրավատուի համար

Տրամադրման միջնորդավճար

չի գանձվում

Մայր գումարի մարումներ

ամսական հավասարաչափ վճարումներ 

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

մինչև 6 ամիս

Նվազագույն գումար

200 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար

5 500 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն

մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ - երկու երաշխավորող կամ գրավ

1 000 001 - 1 500 000 ՀՀ դրամ - երեք երաշխավորող կամ գրավ

1 500 001 - 3 000 000 ՀՀ դրամ - գրավ, անհրաժեշտության դեպքում նաև երաշխավորող

3 000 001 - 5 500 000 ՀՀ դրամ - գրավ և մեկ երաշխավորող

Գրավ

անշարժ գույք, հողատարածքներ

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

քաղաքային համայնքներում – գնահատված լիկվիդային արժեքի 50% գյուղական համայնքներում – գնահատված լիկվիդային արժեքի 30%

Գրավատու

1. վարկային հայտ ներկայացնող իրավաբանական անձ,

2. իրավաբանական անձի սեփականատեր կամ տնօրեն,

3. վարկառուի ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, կին, զավակ)

(դիտարկվում է նաև համասեփականության իրավունքով դեպքը)

Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք**  ժամկետանց վարկի գումարի 0.3%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար
Ժամկետանց տոկոսի գումարի տույժ տուգանք** ժամկետանց  տոկոսագումարի 0.3%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար
Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Որոշման կայացման ժամկետ 7 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ 2 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ 7 աշխատանքային օր (անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ ավելացում գրավի ձևակերպման 4 աշխատանքային օրը)
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացված վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

հայտով ներկայացված վարկային ծրագիրը չի համապատասխանում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առաքելությանը,

հաճախորդը զբաղվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից չֆինանսավորվող գործունեության տեսակներով,

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են անթույլատրելի ուշացումներով,

չեն պահպանվել հաճախորդի ընտրության և/կամ խմբում անդամակցելու համար ընդունված կանոնները,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված վարկանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները
  • գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս), 
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն
Հաստատված հայտի պայմաններում փոփոխություն կատարելու վճար*** 15 000 ՀՀ դրամ
Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում*** 5 000 ՀՀ դրամ
Գործո վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար*** 20 000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկայի փոփոխության վճար*** յուրաքանչյուր պայմանագրի համար՝ 50 000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովության միջոցի ազատում*** 10 000 ՀՀ դրամ
Հաջորդող գրավի իրավունքի համաձայնության տեղեկանքի տրամադրում*** 10 000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկայի ապահովագրություն*** կարող է սահմանվել Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

 

Ընդանրական Թերթիկ

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ: 

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

*

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ կարող է սահմանվել գործող պայմաններից ավելի խիստ պահանջ

 

Թարմացվել է 18.01.17