Խմբային վարկ

Հաճախորդ (գործունեությունը)

գյուղատնտեսական/տնայնագործությամբ/ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող 3-ից 5 անհատներ:
Խմբի յուրաքանչյուր անդամ ներկայացնում է առանձին տնտեսություն

 

Նպատակ

հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռք բերում

 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ

առավելագույնը 24 ամիս

 

Տոկոսադրույք

18%

Ուշադրություն՝ այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից:*

 

Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար

0 ՀՀ դրամ

 
 

Տրամադրման միջնորդավճար

միանվագ վարկի գումարի 0.3%

 

Տոկոսագումարների մարումներ

ամսական վարկի մայր գումարի մնացորդից

 

Մայր գումարի մարումներ

ամսական անուիտետային վճարումներ

 

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

չի սահմանվում

 
Նվազագույն գումար 100 000 ՀՀ դրամ  
Առավելագույն գումար 600 000 ՀՀ դրամ  
Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն խմբի անդամների փոխադարձ երաշխավորություններ  
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի մայր գումարի մնացորդից  
Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ ** ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Ժամկետանց տոկոսի տույժ** ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում  
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ  
Որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օր   
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ 1 աշխատանքային օր  
վարկի տրամադրման ժամկետ 3 աշխատանքային օր   
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

հայտով ներկայացված վարկային ծրագիրը չի համապատասխանում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առաքելությանը, 

հաճախորդը զբաղվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից չֆինանսավորվող գործունեության տեսակներով,

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են անթույլատրելի ուշացումներով,

չեն պահպանվել հաճախորդի ընտրության և/կամ խմբում անդամակցելու համար ընդունված կանոնները,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված չափանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

 
Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները  
  • գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս),
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն
 

 

Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում*** 5 000 ՀՀ դրամ  

Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար***

5 000 ՀՀ դրամ

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Ընդհանրական Թերթիկ

 2018-02-02

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ: 

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

չ նպատակային օգտագործման դեպքում վարկի գումարի մնացորդի վրա հաշվարկային տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 24%(կատարված մոնիտորինգի տվյալներով)։

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ կարող է սահմանվել գործող պայմաններից ավելի խիստ պահանջ

 

Թարմացվել է 2018-02-02