«Զարգացում»

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

* Ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում վարկի գումարի մնացորդի վրա հաշվարկային տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 24%(կատարված մոնիտորինգի տվյալներով)։

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ, վարկային կոմիտեի որոշումը ուժի մեջ է մեկ ամիս

Հաճախորդ

Ֆիզ անձ, ԱՁ /
Գ/Տ տնտեսություն
ԳՖԿ Պայմանագրի շրջանակներում

 

Նպատակ

հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռք բերում  

 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ

նվազագույնը 12 ամիս | առավելագույնը 36 ամիս 

 

Տոկոսադրույք 
(որոշվում է սանդղակով`
վարկի ժամկետից ,
վարկի տրամադրման փուլից,
վարկունակությունից)

13%

 

Ուշադրություն այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից*

 

 
Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 0 ՀՀ դրամ  
Տրամադրման միջնորդավճար (որոշվում է սանդղակով՝ վարկի ժամկետից) Միանվագ 1.8 % ՀՀ դրամ  

Տոկոսագումարների մարումներ

ամսական

 

Մայր գումարի մարումներ

ամսական անուիտետային վճարումներ

անհատական մարումների ժամանակացույց՝ կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից 

 

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

 

մինչև 18 ամիս,
տարեկան 6 ամիս առավելագույն

 

Նվազագույն գումար

1 000 000 ՀՀ դր

 

Առավելագույն գումար****

7 000 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն

3 երաշխավոր կամ գրավ, (Ընդ որում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, կին, զավակ)։
1 500 000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար՝ գրավ և 1 երաշխավոր (ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, կին, զավակ)։ 2,000,0001-7,000,000 ՀՀ դրամ -գրավ և 2 երաշխավոր(ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը ձեռնարկատիրոջ ընտանիքի անդամ)

 

Գրավ

անշարժ գույք, հողատարածքներ 

 

 

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Գնահատված լիկվիդային արժեքի 50% 

 
Գրավատու

1 վարկային հայտ ներկայացնող ֆիզ անձը (ԱՁ)
2 Ֆիզ անձի 1-ին կարգի ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, ամուսին, զավակ)
(դիտարկվում է նաև համասեփականության իրավունքով դեպքը)

 
Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք**  ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Ժամկետանց տոկոսի գումարի տույժ տուգանք** ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում  
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ  
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

հայտով ներկայացված վարկային ծրագիրը չի համապատասխանում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առաքելությանը,

հաճախորդը զբաղվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կոմից չֆինանսավորվող գործունեության տեսակներով,

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են ուշացումներով,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված վարկանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

 
Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները  
  • գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս), 
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն: 
 
Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում*** 5 000 ՀՀ դրամ  

Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար***

Վարկի գումարի մնացորդից կախված
< 500.000 - 5 000 ՀՀ դրամ
500.001 - 1.000.000 - 10 000 ՀՀ դրամ
1.000.001 և ավել - 15 000 ՀՀ դրամ

 
Գրավի առարկայի ապահովագրություն*** կարող է սահմանվել Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ  
Փաստացի տոկոսադրույք 15.2%  

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ընդհանրական Թերթիկ

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 14.01.2019 12:18