«ՓՄՁ աջակցության ֆոնդ» ծրագիր

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ:

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

* Ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում վարկի գումարի մնացորդի վրա հաշվարկային տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 24%(կատարված մոնիտորինգի տվյալներով)։

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ կարող է սահմանվել գործող պայմաններից ավելի խիստ պահանջ, վարկային կոմիտեի որոշումը ուժի մեջ է մեկ ամիս ժամկետով

(*a) ՓՄՁ աջակցության Ֆոնդ ծրագրում ներառված համայնքներն են՝ Գեղամասար,Կարճաղբյուր, Ծովակ, Վանևան, Լուսակունք, Խաչաղբյուր, Վարդենիս, Քասախ։ 

Հաճախորդ (գործունեությունը)

ՓՄՁ աջակցության Ֆոնդ ծրագրում ներառված համայնքներում գործունեություն իրակացնող իրավաբանական անձ կամ ԱՁ
(80% ոչ պետական մասնակցությամբ)(*a)

Նպատակ

շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռք բերում

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ժամկետ

առավելագույնը 36 ամիս

Տոկոսադրույք

10%

Ուշադրություն այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից*

Տրամադրման Միջնորդավճար

պայմանագրային (մայր) գումարի 1-3% միանվագ, ժամկետից կախված,

ոչ ավել 250 000 ՀՀ դրամ

Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար

0 ՀՀ դրամ

Մայր գումարի մարումներ

ամսական հավասարաչափ վճարումներ 

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

մինչև 6 ամիս

Նվազագույն գումար

300 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար

7 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն 

Մինչև 700.000 ՀՀ դրամ -2 երաշխավորող, կամ գրավ, (Ընդ որում 1 երաշխավորը ձեռնարկատիրոջ ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ): 700.001- 2.000.000 ՀՀ դրամ -3 երաշխավորող, կամ գրավ, (Ընդ որում 1 երաշխավորը ձեռնարկատիրոջ ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ);
2.000.001 - 7.000.000 ՀՀ դրամ - գրավ և 1 երաշխավորող (ձեռնարկատիրոջ ընտանիքի անդամ)։

Գրավ

անշարժ գույք, հողատարածքներ

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

քաղաքային համայնքներում – գնահատված լիկվիդային արժեքի 50% գյուղական համայնքներում – գնահատված լիկվիդային արժեքի 30%

Գրավատու

1. վարկային հայտ ներկայացնող իրավաբանական անձ,

2. իրավաբանական անձի սեփականատեր կամ տնօրեն,

3. վարկառուի ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, ամուսին, զավակ)

(դիտարկվում է նաև համասեփականության իրավունքով դեպքը)

Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք**  ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար
Ժամկետանց տոկոսի գումարի տույժ տուգանք** ժամկետանց  տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար
Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացված վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

հայտով ներկայացված վարկային ծրագիրը չի համապատասխանում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առաքելությանը,

հաճախորդը զբաղվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից չֆինանսավորվող գործունեության տեսակներով,

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են անթույլատրելի ուշացումներով,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված վարկանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները
  • գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս), 
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն: 
Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում*** 5 000 ՀՀ դրամ
Գործո վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար*** Վարկի գումարի մնացորդից կախված
< 500.000 - 5 000 ՀՀ դրամ
500.001 - 1.000.000 - 10 000 ՀՀ դրամ
1.000.001 և ավել - 15 000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկայի ապահովագրություն*** կարող է սահմանվել Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 03.04.2019 16:39