Սպառողական վարկ «Անտոկոս»

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ:

 

ԶգուշացումՎարկառուն  իր անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն է կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իր վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի  անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի  մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

*Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

 

Հաճախորդ (գործունեությունը)

Ֆիզ անձ / Տնայնագործ և/ կամ վարձու աշխատող
կազմակերպության կողմից սպասարկվող տարածաշրջանի բնակիչ 

Նպատակ

Անձնական ծախսերի իրականացման նպատակով

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ժամկետ

15 ամիս

Տոկոսադրույք

0%

Դիմում-հայտի ուսումնասիրություն

0 ՀՀ դրամ

Տրամադրման միջնորդավճար

45 000 ՀՀ Դրամ 

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական վարկի մայր գումարի մնացորդից  

Մայր գումարի մարումներ

Ամսական անուիտետային վճարումներ

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

Չի սահմանվում

Նվազագույն գումար

300 000 ՀՀ դր

Առավելագույն գումար

300 000 ՀՀ դր

Վարկի վերադարձելիության ապահովություն

Չի պահանջվում

Վաղաժամկետ մարման տուժ

Չի սահմանվում

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի մայր գումարի մնացորդից

Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք*

Ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր կետանցված օրացույցային օրվա համար

Ժամկետանց տոկոսի տույժ*

Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր կետանցված օրացույցային օրվա համար

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Որոշման կայացման ժամկետ

Անմիջապես

Վարկային հայտի մերժման գործոններ

Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ հիմնավորումներ

Հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են ուշացումներով,

Հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված չափանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները

Դրական վարկային պատմություն

Գործունեության թափանցիկություն

Բավարար եկամուտներ

Վարկի ձևակերպման վայր

 Կազմակերպության տարածքում

Փաստացի տոկոսադրույք

27.98%

Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն 

 

                                2 ֆիզ անձ երաշխավոր․        Ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ:  

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի  ցանկ

1. Դիմում-հայտ

2․ Ծառայության վճարի անդորրագիր

3․ Հաճախորդի անձնագրի  կամ  նույնականացման քարտի և սոցիալական քարտի պատճենը

4․ Փոխկապակցվածության վերաբերյալ հարցաթերթիկ

 

Ընդհանրական թերթիկ

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 22.05.2019 16:59