Զարգացում

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

* Ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում վարկի գումարի մնացորդի վրա հաշվարկային տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 24%(կատարված մոնիտորինգի տվյալներով)։

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ, վարկային կոմիտեի որոշումը ուժի մեջ է մեկ ամիս

Հաճախորդ

Ֆիզ անձ, ԱՁ /
Գ/Տ տնտեսություն
ԳՖԿ Պայմանագրի շրջանակներում

 

Նպատակ

հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռք բերում  

 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ

նվազագույնը 12 ամիս | առավելագույնը 36 ամիս 

 

Տոկոսադրույք 
(որոշվում է սանդղակով`
վարկի ժամկետից ,
վարկի տրամադրման փուլից,
վարկունակությունից)

13%

 

Ուշադրություն այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից*

 

 
Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 0 ՀՀ դրամ  
Տրամադրման միջնորդավճար (որոշվում է սանդղակով՝ վարկի ժամկետից) Միանվագ 1.8 % ՀՀ դրամ, ոչ ավել 250 000 ՀՀ դրամ  

Տոկոսագումարների մարումներ

ամսական

 

Մայր գումարի մարումներ

ամսական անուիտետային վճարումներ

անհատական մարումների ժամանակացույց՝ կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից 

 

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

 

մինչև 18 ամիս,
տարեկան 6 ամիս առավելագույն

 

Նվազագույն գումար

1 000 000 ՀՀ դր

 

Առավելագույն գումար****

7 000 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն

3 երաշխավոր կամ գրավ, (Ընդ որում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, կին, զավակ)։
1 500 000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար՝ գրավ և 1 երաշխավոր (ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, կին, զավակ)

 

Գրավ

անշարժ գույք, հողատարածքներ 

 

 

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Գնահատված լիկվիդային արժեքի 50% 

 
Գրավատու

1 վարկային հայտ ներկայացնող ֆիզ անձը (ԱՁ)
2 Ֆիզ անձի 1-ին կարգի ընտանիքի անդամ (հայր, մայր, ամուսին, զավակ)
(դիտարկվում է նաև համասեփականության իրավունքով դեպքը)

 
Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք**  ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Ժամկետանց տոկոսի գումարի տույժ տուգանք** ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում  
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ  
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

հայտով ներկայացված վարկային ծրագիրը չի համապատասխանում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առաքելությանը,

հաճախորդը զբաղվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կոմից չֆինանսավորվող գործունեության տեսակներով,

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են ուշացումներով,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված վարկանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

 
Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները  
  • գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս), 
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն: 
 
Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում*** 5 000 ՀՀ դրամ  

Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար***

Վարկի գումարի մնացորդից կախված
< 500.000 - 5 000 ՀՀ դրամ
500.001 - 1.000.000 - 10 000 ՀՀ դրամ
1.000.001 և ավել - 15 000 ՀՀ դրամ

 
Գրավի առարկայի ապահովագրություն*** կարող է սահմանվել Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ  
Փաստացի տոկոսադրույք 15.2%  

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ընդհանրական Թերթիկ

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 15.10.2018 09:07