ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն հայտարարում է 2022թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության և ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ընկերությունները, որոնք բավարարում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆԿԱԽ  ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ-ի 2-րդ գլխով սահմանվող չափանիշներին:

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից կանոնակարգվող և միկրոֆինանսավորման բնագավառի հաստատությունների հետ համապատասխան աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն:

Արտաքին աուդիտը պետք է իրականացվի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների, Աուդիտի Ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, միաժամանակ համապատասխանեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի և ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ Մասնակիցների պահանջներին:

Աուդիտ  իրականացնողը պետք է հաշվի առնի հետևյալ հանգամանքները և պահանջները.

    Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներառի նամակ ղեկավարությանը, 2022թ. Ֆինանսական հաշվետվությունները և կից հավելվածները, աուդիտորական եզրակացությունը, վարկային փաթեթին վերաբերող հաշվետվություն:
    Աուդիտ  իրականացնողը պարտադիր կարգով պետք է ստուգի ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ և ԷԿԼՕՖ ՈԻՎԿ Մասնակիցների և այլ գործընկերների հետ իրականացված էական երկկողմ դրամական փոխանցումները, ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ և ԷԿԼՕՖ ՈԻՎԿ Մասնակիցների միջև իրականացված բոլոր փոխհաշվարկները, հաճախորդների առնվազն 10%-ի վարկերի ընթացիկ մնացորդների հաստատումները, ժամկետանց վարկերի քանակը և արժեքը, դուրս գրված վարկերի արժեքը,   սպասարկող բոլոր բանկերում հաշիվների մնացորդները, ներքին վերահսկողական մեխանիզմների արդյունավետությունը, վարկերի հնարավոր կորուստների ապահովման համարժեքությունը, վարկերի վերականգնման արդյունավետությունը, տոկոսադրույքի քաղաքականությունը և դրա համապատասխանությունը հաստատված քաղաքականություններին և տեղական ֆինանսական շուկային:
    Հաշվետվությունը և Նամակը Ղեկավարությանը պետք է ներկայացվի հայերեն և անգլերեն լեզուներով:
    Ստանդարտ և ընդունված աուդիտի արդյունքների ներկայացումից բացի, Պատվիրատուն` աուդիտ իրականացնողից ակնկալում է ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ գործունեության տարբեր ասպեկտների հետ կապված առաջարկությունների ներկայացում (օպերատիվ կառավարում, ֆինանսական կառավարում, ներքին վերահսկողություն, վարկային քաղաքականություն  և այլն):
    Կախված գնային առաջարկից՝ պայմանագիրը կկնքվի մեկ կամ երեք տարի ժամկետով, ուստի և նամակում պետք է ներառված լինի ժամկետներին համապատասխան երկու գնային առաջարկ:
    Պահանջվող տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ ծրարով:
    Հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետներն են 2023թ. մարտի 9-ը, իսկ Ղեկավարությանն ուղղված նամակը և առաջարկությունները 2023թ․մարտի 25-ը:

 

Մրցույթն անցկացվելու է ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխավոր գրասենյակում:

Մրցույթի հայտերը ընդունվում են 23․09.2022թ.-ից մինչև 07․11.2022թ ժամը 17։00:

Մրցույթի հաղթողը որոշվում է ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ Մասնակիցների Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ և հաստատվում է ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ Մասնակիցների Ընդհանուր Ժողովի կողմից :

Մրցույթի հայտը պետք է պարունակի հետևյալ նվազագույն տեղեկատվությունը`

1.    մրցույթի մասնակցի տվյալները, այդ թվում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը,
2.    տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման փորձի մասին տեղեկություններ,
3.    աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտոր(ներ)ի, ինչպես նաև աուդիտորական խմբում ներգրավվելիք աշխատակիցների որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ,
4.    աուդիտորական ստուգման իրականացման մեթոդները, աուդիտի անցկացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները, աուդիտի ընդգրկման բնագավառները,
5.    աուդիտի ծառայության արժեքը, ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը:

Հայտեր պետք է ներկայացնել ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ  գրասենյակ` մինչև 07․11.2022թ. ժամը 17։00 


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել
ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ գրասենյակ
ք.Էջմիածին, Բաղրամյան 2/1
հեռ.  (060) 373060
Էլ-փոստ   eclof@eclof.am


ECLOF Universal Credit Organization / www.eclof.am  / + 374 060 373 060

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 28.10.2022 16:16