«Արագ Բիզնես» Վարկ

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ:

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

* Ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում վարկի գումարի մնացորդի վրա հաշվարկային տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 24%(կատարված մոնիտորինգի տվյալներով)։

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ վարկային կոմիտեի որոշումը ուժի մեջ է մեկ ամիս:

 

Հաճախորդ (գործունեությունը)

Ֆիզ. անձ կամ ԱՁ

ներառյալ տնայնագործությամբ զբաղվող անձ

գործարքային աշխատակից

Նպատակ

Հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, և/կամ կապիտալ
վերանորոգում և/կամ այլ պարտավորության մարում:

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ժամկետ

Առավելագույնը 36 ամիս

Տոկոսադրույք

22%

Ուշադրություն այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից*

Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար

0 ՀՀ դրամ

Տրամադրման միջնորդավճար

Վարկի գումարի 6%-ը միանվագ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական մայր գումարի մնացորդից վճարումներ

Մայր գումարի մարումներ

Ամսական անուիտետային վճարումներ

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

Չի սահմանվում

Նվազագույն գումար

300 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար

800 000 ՀՀ դրամ

Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն 

ա)300 000-500 000 գումարի դեպքում 2 ֆիզ անձ երաշխավոր        Ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ:  

բ)500001բարձր գումարի դեպքում 3 ֆիզ անձ երաշխավոր               Ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ:  

ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք**

Ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար

Ժամկետանց տոկոսի գումարի տույժ տուգանք**

Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի սահմանվում

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

   

Վաղաժամկետ մարուման տուժ

 Չի սահմանվում

Վարկային հայտի մերժման գործոններ 

Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

Հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են  ուշացումներով,

Հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված չափանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները

 

Գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս),

Դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն

Գործունեության թափանցիկություն

Բավարար եկամուտներ

Սեփականության առկայություն

Գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն

 

Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում***

5 000 ՀՀ դրամ

 

Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար***

Վարկի գումարի մնացորդից կախված
< 500.000 - 5 000 ՀՀ դրամ
500.001 - 1.000.000 - 10 000 ՀՀ դրամ
1.000.001 և ավել - 15 000 ՀՀ դրամ

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

 

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 19.08.2019 17:55