Սպառողական վարկ

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ:

 

Զգուշացում` Վարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

*Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

Հաճախորդ (գործունեությունը)

Ֆիզ անձ / Տնայնագործ և/ կամ վարձու աշխատող, 
կազմակերպության կողմից սպասարկվող տարածաշրջանի բնակիչ ։500 001դր-ից բարձր գումարի դեպքում Պետական համակարգում գրանցված աշխատակից և/կամ բջային օպերատորների,Հայռուսգազարդի,Հայաստանի Էլ․Ցանցերի,Վեօլիա Ջուր,Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցներին և այլն՝աշխատավարձի տեղեկանքով։

Նպատակ անձնական ծախսերի իրականացման նպատակով
Արժույթ ՀՀ դրամ
Ժամկետ նվազագույնը 10 ամիս | առավելագույնը 36 ամիս
Տոկոսադրույք

24%

Դիմում-հայտի ուսումնասիրություն 0 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճար  5%
Տոկոսագումարների մարումներ ամսական վարկի մայր գումարի մնացորդից  
Մայր գումարի մարումներ ամսական անուիտետային վճարումներ
Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ
չի սահմանվում
Նվազագույն գումար 100 000 ՀՀ դր
Առավելագույն գումար 1 000 000 ՀՀ դր
Վարկի վերադարձելիության ապահովություն

ա) 100 000-500 000 գումարի դեպքում 2 ֆիզ անձ երաշխավոր

(Ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ)

բ) 500 001բարձր գումարի դեպքում 2  ֆիզ անձ երաշխավոր և հաճախորդի աշխատավայրից տեղեկանք                             

(Ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը ընտանիքի անդամ՝ հայր, մայր, կին, զավակ)

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի մայր գումարի մնացորդից
Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք* ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր կետանցված օրացույցային օրվա համար
Ժամկետանց տոկոսի տույժ* ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր կետանցված օրացույցային օրվա համար
Վաղաժամկետ մարման տուժ  չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ հիմնավորումներ, 

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են ուշացումներով,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված չափանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն:
Վարկի ձևակերպման վայր  Կազմակերպության տարածքում
Փաստացի տոկոսադրույք 31.73%-42.45%

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ընդհանրական թերթիկ

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 18.03.2019 17:00